PyCon Thailand 2019

Bangkok, Thailand June 15, 2019, June 16, 2019

Tags: Ml, Micropython, Vision, Iot, Blockchain, Sysadm, Big data, Network, Gui, Game, Education, Web, Devops, Business, Science, Eenergy, Fintech, Embedded, Library, Extension

CFP closed at  May 24, 2019 12:05 UTC
  (Local)

It is a pleasure to invite you to PyCon Thailand!

June 15-16 2019 will be the second PyCon in Thailand and we need your help. PyCon’s happen all over the world, hosted by python programmers for python programmers. PyCon Thailand will be a two day weekend conference with talks in both Thai and English. We want your proposal for talks, lightning talks and workshops. We will also accept a limited number of poster.

ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมงาน PyCon Thailand โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกของงาน PyCon ในประเทศไทยและพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ งาน PyCon จัดขึ้นทั่วโลกโดยโปรแกรมเมอร์ที่เขียน Python เพื่อโปรแกรมเมอร์ที่เขียน Python งานจะจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเวลา 2 วัน โดยจะมีการพูดคุยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราต้องการข้อเสนอของคุณที่จะใช้พูดในงานสัมนา การพูดสั้นๆ และการฝึกอบรม (work shop)

We know the schedule is a bit tight, so we’ll make sure we answer you as quickly as possible. Because of the time constraints, all talks will be accepted based on the abstract only. In no way does that imply that your presentation should be any less awesome than your abstract.

เราทราบดีว่าตารางเวลาของเรานั้นค่อนข้างแน่น ดังนั้นเราจะพยายามตอบกลับคุณอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา การอภิปรายทั้งหมดจะได้รับการยอมรับโดยอิงจากบทคัดย่อเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการนำเสนอของคุณควรจะยอดเยี่ยมน้อยกว่าบทคัดย่อของคุณ

CFP Description

Who Should Submit a Proposal? ใครควรนำส่งข้อเสนอ You. Your friends. Your friends’ friends. Anyone with any level of Python knowledge is a candidate for a great topic at this conference. We want talks in Thai and English. We want who live in Thailand, Southeast Asia and from around the world. We want to put on the most interesting conference we can and we do that with your help.

คุณ เพื่อนของคุณ เพื่อนของเพื่อนของคุณ ทุกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ Python ในระดับใดก็ได้จะเป็นผู้สมัครสำหรับหัวข้อที่ยอดเยี่ยมในการประชุมครั้งนี้ เราต้องการการพูดคุยด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราต้องการคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากทั่วโลก เราต้องการที่จะนำเสนอการประชุมที่น่าสนใจที่สุด ที่เราสามารถทำได้และเราทำได้ก็ด้วยความช่วยเหลือของคุณ

Whether you got started with Python last month or you’ve been around for 20 years, we think you’ve got something to share. The Python community is stronger than ever and we’re still reaching new areas, new industries, and new users.

ไม่ว่าคุณได้เริ่มต้นใช้งาน Python ในเดือนที่ผ่านมาหรือประมาณ 20 ปีแล้ว เราคิดว่าคุณมีอะไรที่จะแบ่งปันได้ ชุมชน Python นั้นเข้มแข็งขึ้นมากกว่าแต่ก่อนและเรายังคงเข้าถึงพื้นที่ใหม่ ๆ, อุตสาหกรรมใหม่ ๆ และผู้ใช้ใหม่

Be a part of growing Python by helping us change the future.

มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Python โดยการช่วยให้เราเปลี่ยนอนาคตกันเถอะ

Speaker Benefits ผลประโยชน์ของผู้พูด PyCon has a strong tradition of being a conference of peers and as such, everyone pays, even speakers. However all speakers will only have to pay the early bird price. If you are able to pay for a full registration, then please consider doing so. This is a volunteer led conference and all funds going back into the event.

PyCon มีวัฒนธรรมของงานอย่างชัดเจนว่าเป็นงานประชุมของกลุ่มเพื่อนซึ่งทุกคนต้องจ่ายค่าเข้างานรวมไปถึงผู้ที่เป็นผู้พูดในงานด้วยอย่างไรก็ตามผู้พูดทุกคนจะจ่ายเพียงแค่ราคาประเภท Early Bird แต่ถ้าหากคุณสามารถจ่ายค่าสมัครได้เต็มจำนวน ได้โปรดพิจารณาด้วย นี่เป็นการประเดิมงานอาสาสมัครและเงินสมทบทุนจะกลับเข้าสู่กิจกรรม

Which Topics Are Suitable? หัวข้อใดที่เหมาะสม Suitable topics include, but are not limited to / หัวข้อที่เหมาะสมจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่:

Machine Learning / Artificial Intelligence / การเรียนรู้เรื่องเครื่องจักร / ปัญญาประดิษฐ์ Big Data / ข้อมูลขนาดใหญ่ / Pandas / Jupyther Fintech / Quantitative Finance / เทคโนโลยีทางด้านการเงิน / การเงินเชิงปริมาณ eEnergy / Social Impact / พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ / ผลกระทบทางสังคม Blockchain Web Development / การพัฒนาเว็บ System Administration / DevOps / Deployment / การปรับใช้ / การบริหารระบบ Python Libraries and Extensions / คลังและส่วนขยายของ Python Python in Education, Science and Maths / Python สำหรับการศึกษา, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ Business and Scientific Applications / การประยุกต์ใช้ทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์ Embedding and Extending Python / การฝังตัวและการขยาย Python Game Programming / การเขียนโปรแกรมเกม GUI Programming / การเขียนโปรแกรม GUI Network Programming / การเขียนโปรแกรมเครือข่าย Testing and Development Tool Chains / การทดสอบและการพัฒนาเครื่องมือแบบลูกโซ่ IoT / อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Project Best Practices / แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของโครงการ Python Implementations / การใช้ Python: IronPython, Jython, PyPy, Stackless and MicroPython You are probably doing something more interesting to others than you know. Submit a proposal.

คุณน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอื่นสนใจมากกว่าที่คุณทราบ นั่นก็คือ การนำส่งข้อเสนอ

What Talk Types Are Needed? ประเภทการอภิปรายใดที่เป็นที่ต้องการ Conference Talks การพูดคุยในการประชุม This is the most important talk type! We are aiming at a two track conference, but the venue could support even a three track conference! Your talk should be either 30 minutes or 45 minutes and leave some room for questions at the end.

นี่คือประเภทการพูดคุยที่สำคัญที่สุด! เรากำลังมุ่งไปที่การประชุมสองทาง แต่สถานที่อาจสนับสนุนได้แม้แต่การประชุมสามทาง! การพูดคุยของคุณควรใช้เวลา 30 นาทีหรือ 45 นาทีและปล่อยให้มีคำถามในตอนท้าย

Lightning Talks การพูดคุยสั้นๆ Lightning talks are a great PyCon_ tradition. They are 5 minutes only talks (we do count down). This would be a great opportunity for first-time speakers to step up and give a short talk about a useful Python library they recently discovered or about interesting Python events that will happen in the near future.

การอภิปรายสั้นๆ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ PyCon ซึ่งใช้เวลาพูดคุยเพียง 5 นาทีเท่านั้น (เราจะทำการนับถอยหลัง) นี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่พูดเป็นครั้งแรกที่จะก้าวขึ้นมาและพูดคุยสั้นๆ เกี่ยวกับไลบรารี่ที่มีประโยชน์ของ Python ที่เป็นประโยชน์ซึ่งพวกเขาเพิ่งค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่อง Python ที่น่าสนใจซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

Workshops เวิร์คช็อป If want to do a more in depth tutorial or training as part of this conference send us your proposal. Workshops are free for attendees so paid workshops are not appropriate this year. Workshops are between 1-3 hours.

หากต้องการทำแบบฝึกหัดหรือการฝึกอบรมเชิงลึกในส่วนของการประชุมครั้งนี้ กรุณาส่งข้อเสนอของคุณมาให้เรา เวิร์คช็อปจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมดังนั้นเวิร์คช็อปที่ต้องจ่ายเงินจึงไม่เหมาะสมในปีนี้ เวิร์คช็อปจะใช้เวลาระหว่าง 1-3 ชั่วโมง

We will work the schedule around including workshops if we feel its valuable.

เราจะทำตารางเวลาให้ครอบคลุมเวิร์คช็อปด้วยหากเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่า

Proposal Selection Process กระบวนการคัดเลือกข้อเสนอ Selecting the proposals to include in the conference is complex, involving a selection committee, and several meetings. We take the process very seriously, and respect and value the effort that every submitter has taken in preparing their proposal. We will be annoucing the date of the talk schedule and who as been accepted at a later date.

การเลือกข้อเสนอเพื่อรวมไว้ในการประชุมมีความซับซ้อนโดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคัดเลือกและการประชุมหลายครั้ง เราดำเนินการอย่างจริงจังมาก เคารพและให้ความสำคัญกับความพยายามที่ผู้ยื่นคำขอทุกคนที่ได้ดำเนินการในการจัดเตรียมข้อเสนอของตน เราจะประกาศวันที่กำหนดการพูดคุยและผู้ที่ได้รับการยอมรับในภายหลัง

How to write a great proposal วิธีการเขียนข้อเสนอที่ดีเยี่ยม If you would be interested in advice, tips or suggestions for writing a great proposal, PyCon AU have two great articles

หากคุณสนใจคำแนะนำ, เคล็ดลับ หรือข้อเสนอแนะในเรื่องการเขียนข้อเสนอที่ดีเยี่ยม ทาง PyCon AU มีบทความที่ดีเยี่ยมสองบทความคือ:

PyConAU Talk proposal Tip PyConAU Detailed proposal help If you would like feedback on your proposal ถ้าคุณต้องการ feedback ในข้อเสนอของคุณ Please submit questions in your abstract and we will follow up with you.

กรุณาส่งคำถามในบทคัดย่อของคุณแล้วเราจะติดต่อกลับไป